POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA

Táto charta vysvetľuje, akým spôsobom spoločnosť Panzani zhromažďuje a spracováva vaše osobné údaje a na aké účely.

Spoločnosť Panzani sa zaväzuje dodržiavať nariadenie EÚ 2016/679 prijaté 27. apríla 2016 týkajúce sa ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a s voľným tokom údajov.

Aké osobné údaje sú zhromažďované?

Spoločnosť Panzani zhromažďuje nasledujúce údaje:

Osobné údaje: poštová adresa, e-mailová adresa, vaše požiadavky, reklamácie a všeobecne ďalšie údaje, ktoré dostaneme v rámci našich komunikácií.

Obchodné informácie: poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, mobilný telefón, funkcie

Demografické informácie: dátum narodenia, rodinný stav, životný štýl.

Informácie týkajúce sa vášho prehliadača a adresy IP.

Na čo slúžia takto nazhromaždené osobné údaje?

Vaše osobné údaje používame:

 • aby sme lepšie chápali a spoznali našich spotrebiteľov a ich požiadavky;
 • aby sme s vami mohli lepšie komunikovať v prípade žiadostí alebo reklamácií;
 • aby sme zlepšili relevantnosť našich stránok voči našim zákazníkom;
 • aby ste prostredníctvom dotazníkov mohli vyjadriť svoj názor na naše výrobky, značky a inovácie,
 • v rámci organizácie a riadenia spotrebiteľských alebo propagačných hier;
 • aby sme mohli zabezpečiť kvalitu našich služieb a našich výrobkov;
 • pre odber nášho newslettera;
 • v rámci plnenia našich zákonných povinností;
 • aby sme mohli oznámiť zmeny v našej charte ochrany osobných údajov;
 • aby sme mohli riadiť naše obchodné vzťahy s našimi zákazníkmi a dodávateľmi.

Upozorňujeme vás na skutočnosť, že ak už o vás informácie máme, môžeme ich použiť na tie isté účely.

Ako je prístup k vašim osobným údajom zabezpečený?

Spoločnosť Panzani vynakladá všetko úsilie na zachovanie dôvernosti, integrity a zabezpečenia vašich osobných údajov tým, že má zabezpečené počítačové prostredie a uplatňuje primerané opatrenia na zabránenie neoprávneného zverejnenia.

Prístup k vašim osobným údajom je povolený len našim zamestnancom, ktorí tieto údaje potrebujú v rámci svojich pracovných povinností. Pri spracovávaní osobných údajov tretími stranami (najmä v súvislosti s marketingom, propagáciou, obohatením dát, digitalizáciou) sa na ne vzťahuje zmluvná povinnosť zachovávať dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov.

Spoločnosť Panzani sa zaväzuje k tomu, že vaše osobné údaje nebudú predané, prenajaté alebo zverejnené na iné účely, než na ktoré sú popísané v listine, s výnimkou prípadov, keď je ich zverejnenie vyžadované zákonom alebo orgánmi.

Možno ich tiež zdieľať s inými subjektmi skupiny Panzani.

Sú moje osobné údaje posielané mimo Európsku úniu?

Nie!

Aké sú vaše práva na vaše osobné údaje?

Máte:

 • Právo na prístup, ktorý vám umožní zistiť, či sú údaje o vás spracovávané a získať o nich informácie v zrozumiteľnom formáte. Umožňuje tiež kontrolovať presnosť dát a v prípade potreby ich opraviť alebo vymazať.
 • Právo na opravu, ktoré vám umožňuje opraviť nepresné údaje o vás, alebo doplniť údaje týkajúce sa účelu spracovania.
 • Právo na námietku, ktoré vám umožňuje nesúhlasiť s tým, aby boli vaše údaje použité.
 • Právo na vymazanie, ktoré vám umožňuje vymazanie vašich dát.
 • Právo na prenosnosť, ktoré vám umožňuje získať niektoré z vašich dát.

Vaše práva môžete uplatniť tak, že sa na nás obrátite a upresníte:

 • spracovanie (spracovania), ktorého (ktorých) sa vaša žiadosť týka.
 • právo (práva), ktoré si prajete uplatniť.
 • Budeme tiež potrebovať kópiu vášho dokladu totožnosti.

Ak máte pocit, že sme vašej žiadosti nevyhoveli, máte možnosť obrátiť sa na CNIL (nezávislý francúzsky orgán na ochranu údajov): https://www.cnil.fr/fr/agir.

 • Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?
 • Spoločnosť Panzani uchováva údaje len po dobu potrebnú pre spracovanie, pre ktoré boli zhromaždené. To znamená, že môžeme vaše údaje uchovať po nejakú dobu potom, čo prestanete službu používať. V niektorých prípadoch si môžeme po určitú dobu ponechať konkrétne údaje, aby sme splnili naše zákonné alebo regulačné záväzky. Potom sú osobné údaje vymazané.