Privaatsuspoliitika

Käesolevas dokumendis selgitatakse, kuidas ja mis otstarbel Panzani teie andmeid kogub ja töötleb.

Panzani kohustub järgima 27. aprillil 2016 vastu võetud määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

Milliseid isikuandmeid kogutakse?

Panzani kogub järgmisi andmeid:

Isikuandmed: postiaadress, meiliaadress, teie tellimused, kaebused ja üldiselt kõik muud andmed, mis me teabevahetuse käigus saame.

Tööalased andmed: postiaadress, meiliaadress, telefoninumber, mobiilinumber, ametinimed.

Rahvastikuandmed: sünniaeg, tiitlid, perekondlik seisund.

Teie veebibrauseri andmed ja IP-aadress.

Milleks selliselt kogutud teie andmeid kasutatakse?

Kasutame teie isikuandmeid selleks, et:

 • paremini mõista ja tunda oma tarbijaid ja nende ootusi;
 • suhelda teiega seoses teie tellimuste või kaebustega;
 • täiustada oma saiti oma tarbijate jaoks;
 • võimaldada teabevahetust teiega oma toodete, kaubamärkide ja uuenduste teemal küsimustike abil,
 • korraldada ja juhtida tarbija- või reklaammänge;
 • kindlustada oma teenuste ja toodete kvaliteeti;
 • võimaldada meie infolehe tellimist;
 • täita oma seaduslikke kohustusi;
 • toimetada kätte teave meie eraelu puutumatuse kaitse tingimuste muudatuste kohta;
 • korraldada oma ärisuhteid klientide ja tarnijatega.

Juhime tähelepanu asjaolule, et kui meil on juba teavet teie kohta, on meil võimalik seda kasutada samal otstarbel.

Kuidas on juurdepääs teie andmetele turvatud?

Panzani kohustub andma endast parima, et turvatud arvutikeskkonna abil ja ilma loata andmete avaldamise takistamiseks nõuetekohaseid meetmeid rakendades tagada teie isikuandmete konfidentsiaalsus, puutumatus ja turvalisus.

Juurdepääs teie isikuandmetele on lubatud ainult meie töötajatele, kellel on neid andmeid vaja oma tööülesannete täitmiseks. Kui isikuandmeid töötlevad kolmandad isikud (nimelt seoses turunduse, reklaami, andmete rikastamise, digiteerimisega), kehtestatakse neile lepinguline isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turbe kohustus.

Panzani kohustub tagama, et teie isikuandmeid ei müüda ega rendita; ei avaldata muuks otstarbeks peale käesolevas poliitikas kirjendatud otstarbe, välja arvatud juhul, kui nende edastamine on nõutav seadusega või ametiasutuste poolt.

Andmeid võidakse jagada ka Panzani kontserni teiste üksustega.

Kas minu isikuandmeid edastatakse Euroopa Liidust väljapoole?

Ei!

Millised on teie õigused oma isikuandmetele?

Teil on:

 • juurdepääsuõigus, mis võimaldab teil teada, kas teie andmeid töödeldakse, ja nõuda, et need andmed edastataks teile arusaadavas vormis. See võimaldab ka kontrollida andmete õigsust ja vajaduse korral lasta neid parandada või kustutada;
 • andmete parandamise õigus, mis võimaldab teil parandada andmeid, mis on teie kohta valed, või täiendada andmeid seoses töötlemise eesmärgiga;
 • vaidlustamisõigus, mis võimaldab teil oma andmete töötlemist vaidlustada;
 • õigus andmeid kustutada, mis võimaldab teil nõuda, et teie andmed kustutataks;
 • andmete liikuvuse õigus, mis võimaldab teil osa oma andmetest tagasi saada.

Võite oma õigusi kasutada, võttes meiega ühendust ja täpsustades:

 • millise töötlemise kohta on taotlus esitatud;
 • milliseid õigusi soovite kasutada.
 • Selleks tuleb meile edastada ka isikut tõendava dokumendi koopia.

Kui leiate, et me ei ole teie taotlusele vastanud, on teil võimalus pöörduda Prantsusmaa riikliku infotehnoloogia ja vabaduste komisjoni (CNIL) poole: https://www.cnil.fr/fr/agir.

 • Kui kaua me teie isikuandmeid hoiame?
 • Panzani hoiab andmeid ainult niikaua, kuni andmed on vajalikud töötlemiseks, mille jaoks neid koguti. See tähendab, et me võime teie andmeid hoida mõnda aega pärast seda, kui olete lõpetanud mõne teenuse kasutamise. Teatud juhtudel võime konkreetseid andmeid hoida selleks, et täita teatavaid seadustest ja haldusnormidest tulenevaid kohustusi. Seejärel isikuandmed kustutatakse.